Qualitat de la llet en origen

Home / Qualitat de la llet en origen

Qualitat de la llet en origen

L’any 2007, s’aprova el Reial Decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial Decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es  regulen la identificació i registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels moviments de la llet. L’any 2011, s’aprova el Reial Decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i cabra. Els paràmetres que s’analitzen són els relatius a la higiene de la producció de llet fixats per la reglamentació comunitària (Reglaments (CE) 852/2004 i 853/2004) i reflectits en els Reials Decrets esmentats, on s’estableixen els controls mínims obligatoris que han de realitzar els operadors en totes les seves etapes (Letra Q).

Es vol destacar que l’ALLIC, per tal de garantir la TRAÇABILITAT, la QUALITAT i la SEGURETAT alimentària, analitza mostra per cada entrega de llet de totes les explotacions. Igualment, també s’analitzen a diari, les mostres de les cisternes dels centres làctics, tal com fixa la reglamentació. Són paràmetres higiènic-sanitaris que incideixen en la qualitat de la llet i en el rendiment de la seva producció.

RECOLLIDA DE MOSTRES

Es pren mostra per a la seva anàlisi cada vegada que es recull llet a l’ explotació  amadera, i també prèvia a la descàrrega de la cisterna en el centre làctic.

 • L’ALLIC disposa d’un servei únic i exclusiu de presa de mostra i recollida diària de totes les mostres de tanc de llet crua, de tots els ramaders de Catalunya.
 • La presa de mostra de llet es realitza de manera adequada segons criteris preestablerts, en un envàs estèril i precintat  (envàs d’un sol ús) i és identificat mitjançant una etiqueta de codi de barres únic que garanteix la seva confidencialitat i traçabilitat.
 • La presa de mostra de llet es realitza en la mateixa granja, en el moment en què es carrega la cisterna i, el mateix vespre, és transportada al Laboratori  per ser analitzada l’endemà.

ANÀLISIS

El mateix dia de la seva recollida, les mostres arriben al Laboratori on s’emmagatzemen en càmera frigorífica (4ºC) per ser analitzades. Els paràmetres que s’analitzen són els fixats per la reglamentació comunitària:

Paràmetres de qualitat higiènica:

 • Recompte total de bactèries aerobis mesòfils (equip Bactoscan™)
 • Recompte total de cèl·lules somàtiques (equip Fossomatic™)
 • Detecció de substàncies inhibidores de creixement microbià (principalment antibiòtics)

Paràmetres de qualitat química:

 • Composició físico-química (equip MilkoScan™): greix, proteïna, lactosa i extracte sec magre (ESM)
 • Punt de congelació (equip Crioscopi).

AVALUACIÓ DELS RESULTATS

Avaluació dels resultats mitjançant un programa informàtic:

 • Captura on-line del control intern de patrons avaluant l’exactitud i la repetibilitat dels diferents paràmetres dels diferents equips.
 • Avaluació estadística dels resultats de les mostres analitzades: desviacions respecte a les mostres anteriors (mitjana mòbil), eliminació de resultats anòmals i investigació de causes d’error.

TRANSMISSIÓ DE DADES

 • Transmissió diària de dades del servidor a la web ALLIC on industrials i ramaders tenen accés mitjançant un codi personal les 24 hores del dia.
 • Transmissió diària a la base de dades «letra Q»
 • Transmissió diària al DARP.
 • Mensualment: informe de resultats als ramaders amb la mitjana de les mostres corresponents tal com fixa la reglamentació comunitària i «letra Q». 

ANÀLISIS COMPLEMENTÀRIES

L’ALLIC disposa d’un analitzador de llet basat en l’espectroscòpia d’Infrarojos per Transformada de Fourier (FTIR) que pot determinar d’una manera ràpida  i  fiable els principals constituents de la llet i permet ampliar el rang  d’aplicació a altres constituents  com  els àcids grassos, la urea o la caseïna.

ANÀLISI D’UREA

Els nivells d’urea en la llet ens poden orientar sobre el correcte aprofitament proteic de l’aliment subministrat a la vaca. Un desequilibri pot portar a despeses superiors en alimentació, caigudes de taxes de fertilitat entre un 15 i un 20% (excés d’urea en l’úter) i una disminució de la resposta immunològica de l’animal produint una baixada en la producció de llet. L’anàlisi es realitza sobre la mateixa mostra de tanc utilitzada per l’anàlisi pel pagament Per qualitat.

ANÀLISI D’ÀCIDS GRASSOS

Els àcids grassos saturats són àcids grassos amb enllaços simples en la seva cadena, que sovint tenen comportament sòlid a temperatura ambient. Es considera que els greixos formats a partir d’àcids grassos saturats són els responsables de l’aparició del colesterol dit «dolent».

Els àcids grassos insaturats són àcids grassos amb com a mínim un doble enllaç en la seva cadena de carbonis, que sovint tenen comportament líquid a temperatura ambient. Es considera que els greixos formats a partir d’àcids grassos insaturats són beneficiosos pel cor i pel colesterol dit «bo».

En funció de l’alimentació del bestiar, pot variar la composició de la llet en àcids grassos saturats i insaturats. És per això que creiem important la necessitat de conèixer la composició de la matèria grassa de la llet en àcids grassos insaturats i saturats, per tal de valorar la seva qualitat.

ANÀLISI DE CASEÏNA

La fracció nitrogenada de la llet està composta per dos grans grups: les proteïnes veritables i el nitrogen no proteic.

Dins les proteïnes veritables, trobem el grup de les caseïnes. Són un grup heterogeni de proteïnes que es troben en la llet en forma de micel·les. Es caracteritzen per precipitar a pH 4,6 i la seva solubilitat és més petita que les proteïnes del xerigot. En llets produïdes per vaques sanes (fonamentalment sense mastitis) les caseïnes representen el 80% de les proteïnes veritables, valor relativament constant al llarg de la lactància i entre races lleteres. Tan sols existeix una reducció d’aquest percentatge durant els primers dies de la lactància degut a l’alt contingut en immunoglobulines en el calostre. L’anàlisi de caseïna és útil per al rendiment formatger, estat de salut del braguer (durant el procés d’una mamitis, augmenta la proteïna d’origen hemàtic reduint-se la corresponent fracció de caseïna); o per a la detecció de l’adició de xerigot de formatgeries (variació de la relació de caseïna/proteïna).

ANÀLISI D’AFLATOXINES

Les AFM1 són metabòlits derivats de les aflatoxines B1 que es troben en la llet quan les vaques lactants han consumit ingredients contaminats en la ració diària.

TIPUS DE MOSTRES: El tipus de mostres seran del tanc de llet de vaca, cabra o ovella. Les mostres poden anar conservades amb conservant Azidiol o Bronopol.

MÈTODE ANALÍTIC: El mètode utilitzat per mesurar la concentració d’aflatoxina M1 és l’ELISA (un immunoassaig enzimàtic competitiu). El rang d’anàlisi d’Aflatoxina M1 és de 10 a 250 ng/kg (ng/L). El mètode ELISA és un mètode de cribatge. Per tant, els resultats sospitosos s’haurien de confirmar.

NORMATIVA – VALOR LEGISLAT (UE) AFM1 en llet crua < 50 ng/kg (ppt)