El laboratori

Home / El laboratori

Gerent

El Gerent és la màxima autoritat executiva del laboratori i les seves principals funcions i responsabilitats són la de defensar els interessos interprofessionals de l’ALLIC, exercir i fer complir els acords de la Junta Directiva, formular i proposar a la Junta Directiva els programes d’activitats, els pressupostos i els balanços de final d’any. Així mateix, ha de representar al Laboratori en qualsevol activitat externa i davant d’altres organismes i institucions. Per l’òptim funcionament de l’empresa, ha d’organitzar i dirigir el personal i les diferents àrees en què s’estructura el laboratori, fixant normes i reglaments interns de treball, a més d’assumir la direcció de tot el personal de l’empresa. També ha de recolzar la implantació i desenvolupament del Sistema de Qualitat, des del punt de vista pressupostari.

Director tècnic

El Director Tècnic, és la màxima autoritat tècnica del laboratori, i les seves funcions i responsabilitats són bàsicament garantir la qualitat de totes les operacions tècniques del laboratori, recolzar la implantació qui el desenvolupament del Sistema de Qualitat i assegurar el compliment de la norma ISO/IEC 17025.

Unitat de Qualitat

L’objectiu principal d’aquesta unitat és la de donar resultats fiables. Per tal de poder-ho complir, el departament vetlla per assegurar el compliment de la norma ISO/IEC 17025, garantint en tot moment que el sistema de gestió de la qualitat s’implanti i s’apliqui a tots els departaments del Laboratori.

Aquest objectiu implica un control global del laboratori, que integra equips, reactius i medis de cultiu, mètodes, etc. Per tant, aquest és un departament que, per si sol, no pot funcionar. La qualitat no té sentit si no hi ha ningú que l’apliqui, que hi cregui i que li doni suport. La qualitat és cosa de tots. Per això el paper de les caps del laboratori és molt important i, sense elles, no seria possible.

Unitat d’Administració

Des d’aquest departament portem a terme la gestió administrativa del laboratori. Aquesta consisteix en controlar i arxivar tota la documentació de caràcter econòmic, establir una rutina de control de pressupostos, gestionar i controlar els moviments bancaris via banca electrònica, facturar a clients, cobraments de les factures i generar i emetre remeses de rebuts, a més amés intentem atendre les demandes dels nostres clients i transmetre-les als responsables corresponents.

També col·laboren amb Gerència en les seves relacions amb la Junta i amb l’Administració.

Unitat d’Informàtica

Aquest departament porta a terme la gestió i el tractament dels resultats de les analítiques que es realitzen al laboratori d’automatitzats, així com la transmissió de dades a les empreses i a la web, elaboració d’estadístiques de resultats, i les altes i baixes de clients.

També treballen amb el disseny i desenvolupament de noves aplicacions per procurar la millora constant de les prestacions en informàtica i comunicacions.

Aquest departament dona suport tècnic als usuaris i del manteniment dels equips informàtics, de la web i dels programes que s’utilitzen.

Laboratori d’automatitzats

La funció principal del Departament d’Automatitzats és la realització de l’analítica de les mostres de llet de qualitat (tanc i cisternes) i de les mostres de control lleter.

Aquest departament juntament amb el Departament de Química, és el que se’n cuida de la preparació de patrons/materials de referència pel control dels equips de l’ALLIC i pel servei als diferents centres làctics.

Laboratori de Química i anàlisis especials

La funció principal del Departament de Química és la realització de l’analítica dels paràmetres químics de les mostres de llet i producte acabat com formatges, nates, iogurts, etc. A més de realitzar l’analítica dels paràmetres químics pel control de la potabilitat de l’aigua de consum i de les granges; i anàlisi de residus.

Una altra tasca que realitza, juntament amb el Departament d’anàlisis automatitzades, es la preparació dels Patrons i/o Materials de referència que s’utilitzen pel control dels equips d’infrarojos i també pel servei als diferents centres làctics.

Laboratori de Sanitat Animal

Aquest departament realitza anàlisis de malalties de Sanitat Animal i de reproducció. Entre elles destaquem Brucel·losi en llet; i BCD, Neospora i IBR en llet, sang i cartílag d’orella. Principalment s’utilitzen tècniques ELISA i PCR.

Laboratori de Microbiologia i Diagnòstic Veterinari

El Laboratori de Microbiologia està especialitzat en dues àrees.

  • Anàlisis microbiològics de llet, derivats lactis, controls de superfícies i aigües. Acreditats, des de fa més de 10 anys, en les tècniques especificades a la legislació alimentària.

Les anàlisis d’aigües, procedents de formatgeries o granges, són imprescindibles per assegurar que la qualitat de l’aigua en els processos d’elaboració i neteja de les instal·lacions és l’adequada a cada ús.

Els controls de superfícies ens indiquen si els protocols de neteja s’han efectuat de manera correcte a les diferents instal·lacions: taules, pasteuritzadors, motllos…etc.

El nostre objectiu és garantir la seguretat alimentaria del producte final, així doncs el Departament de Microbiologia dona suport analític i d’assessorament als nostres clients.

  • Anàlisis laboratorial de diagnòstic veterinari. Amb aquest apartat s’intenta cobrir les necessitats que sorgeixen a les explotacions lleteres en relació a l’aparició de mastitis. De manera rutinària s’analitzen les mostres de llet del tanc o llet de vaques individuals per tal de detectar els microorganismes patògens productors de mastitis com agalactiae, S. aureus, M. bovis, E.coli, coliformes, Prototheca spp…etc per cultiu tradicional o PCR.

Com a suport en la recerca del patògens productors de mastitis també s’analitzen des del jaç, draps, aigües de neteja de patis…etc.

Per acabar amb el servei, s’ofereix també un antibiograma, anàlisis que ens permet determinar quin o quins antibiòtics són més efectius per a cada mastitis en concret.

Les mostres de llet recollides, per la mateixa empresa lletera, veterinari o ramader, i conservades amb azidiol, bronopol o congelades seran vàlides per a realitzar aquests serveis analítics.

Unitat d’Atenció al Client

Actualment el Departament d’atenció client el formen tots els responsables tècnics del laboratori. La seva principal funció és la de donar assessorament tècnic i atendre les consultes derivades dels resultats analítics. Apart de l’atenció telefònica, realitza visites als clients per tal d’avaluar els serveis que reben per part del laboratori i per tal d’establir les necessitats del mercat i nous serveis. I disposa de servei de consultoria sobre la legislació alimentaria.

Un dels serveis que realitza és el de l’Assessorament i Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) a formatgeries artesanes. Des de fa uns anys, l’ALLIC desenvolupa tasques d’assessorament per la implantació i el seguiment del sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC), sistema d’obligat compliment segons el Reglament (CE) Nº 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.