Programes de prevenció i control de Mastitis

Home / Programes de prevenció i control de Mastitis

 

Programes de prevenció i control de Mastitis

ANÀLISI I MONITORITZACIÓ DE LA QUALITAT BACTERIOLÒGICA DE LA LLET DEL TANC / DETECCIÓ DELS PRINCIPALS PATÒGENS CAUSANTS DE LA MAMITIS

L’estudi de la qualitat bacteriològica de la llet de tanc és una eina bàsica dins dels programes de control de mastitis, i és el primer pas en el desenvolupament d’un Pla de Qualitat de la Llet, per a millorar la rendibilitat de les explotacions i el benestar animal.

La contaminació bacteriològica de la llet crua pot provenir de fonts ambientals (especialment la contaminació durant el procés de munyida) o a través de microorganismes causants de mamitis en el braguer.

Patògens com Staphylococcus aureus, Mycoplasma bovis o Streptococcus agalactiae, que es trobin a les mostres de llet de tanc, poden provenir dels braguers infectats, la pell del mugró o per contaminació durant la munyida.

Mastitis: és defineix com la reacció inflamatòria de la glàndula mamària generalment causada per microorganismes. L’equilibri existent entre vaques-medi ambient-microorganismes  es pot veure afectat per diferents factors com estrès, fonts de contaminació (deficient neteja) i vectors de transmissió de gèrmens (insectes) que acaben provocant problemes de mastitis.

Una classificació del tipus de mastitis en funció de l’origen , les agruparíem en mastitis contagioses: contagi durant la munyida (munyidora, mans , tovalloles…) i mastitis ambientals: produïda per microorganismes presents als llits, aigua, terra… i, per tant, estretament relacionada amb la humitat i temperatura, i que poden millorar amb un bon maneig i neteja de la granja.

Per tal de controlar les mastitis, és important establir un programa de control mitjançant la prevenció de noves infeccions i l’ eliminació de les existents. És en aquesta línia que l’ALLIC  ha desenvolupat una nova estratègia d’anàlisis per la detecció i identificació del microorganisme causant de les mastitis, combinant el cultiu clàssic amb el diagnòstic per la PCR a temps real: tècnica altament sensible, específica, ràpida i versàtil.

MASTITIS EN LLET DE TANC

Actualment, entre els microorganismes que es poden detectar a la llet del tanc, destaquem: dins del grup de microorganismes contagiosos que detectem per PCR, Streptococccus agalactiae, Staphylococcus aureus i Mycoplasma bovis. En el grup de microorganismes ambientals aïllats amb cultiu clàssic: Coliformes, no-coliformes, Prototheca spp, Llevats, Staph. Coag. Negatius i altres Streptococcus spp.

Els resultats obtinguts a les analítiques són una eina important a l’hora d’afrontar la problemàtica de les mastitis dins de la granja i ens pot ajudar a interpretar resultats alts en re- compte de cèl·lules somàtiques.

En el cas de la presència de S. agalactiae, S.aureus i M. Bovis,  l’actuació ha de ser ràpida i eficaç per tal de separar els animals positius i evitar el contagi durant la munyida.

La freqüència de les anàlisis implica la seguretat de la vigilància continuada, donant confiança davant de la repetibilitat dels resultats. De manera que és de vital importància el control dels animals nous que poden ser portadors de microorganismes contagiosos. Concloem, per tant, que, per tal de tenir el control de les mastitis, es farà una valoració conjunta dels resultats obtinguts del recompte de cèl·lules somàtiques, cultiu de la llet del tanc i cultiu de quarterons (mastitis individuals).

MASTITIS EN LLET INDIVIDUAL I ANTIBIOGRAMA

Mamitis individual /Antibiograma: programa d’acord amb el Veterinari de qualitat de llet

L’anàlisi individual de cada quarteró permet la identificació dels microorganismes causants de la mamitis. La posterior determinació mitjançant un antibiograma permet trobar l’antibiòtic més efectiu. La presa de mostres ha d’anar a càrrec del veterinari o persona qualificada per tal d’assegurar una recollida asèptica de la llet del quarteró.